Zásady ochrany osobných údajov

Čo sú osobné údaje

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobu je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jedného či viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akékoľvek systematické operácie s osobnými údajmi ako je ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, štruktúrovanie, radenie, používanie, ukladanie, pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, šírenie, vymazávanie alebo likvidácie.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Splandy s.r.o., so sídlom Bělohorská 4441/147b, Židenice, 636 00 Brno, IČO 09266232, C 118148 vedená na Krajskom súde v Brne. Kontaktovať správcu môžete na e-maily info@splandy.com.

Aké údaje sú spracovávané

Správca spracováva osobné údaje získané pri vyplnení registračných, objednávkových, platobných a kontaktných formulárov na našich stránkach.

Účel spracovania osobných údajov

  • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
  • Plnenie právnych záväzkov prevádzkovateľa voči štátu.
  • Zasielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity, ak ste k tomu dali súhlas.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom. Osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Osoby podieľajúce sa na dodanie služieb/realizáciu platieb na základe zmluvy.
  • Osoby zaisťujúce prevádzkovanie služby Splandy a služieb súvisiacich.
  • Osoby zaisťujúce marketingové služby.
  • Informácie o návštevnosti stránok Splandy spracováva spoločnosť Google Inc. a to pomocou Google Analytics.
  • Na rozosielanie hromadných e-mailov využívame službu Mailchimp.

Vaše práva

Máte právo: na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, na prenosnosť údajov, podať sťažnosť u dozorného úradu, na informácie o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, byť informovaný v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov, odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú Vaše práva popísané v Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR).

Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu info@splandy.com.


Posledné úpravy 23. 6. 2020

Jednoducho. Dokonalý. Web.

Vytvorte si špičkový web zadarmo behom chvíľky. Na mobile, tablete alebo počítači. Váš web bude postavený na najmodernejších technológiách ako AMP od Googlu a svojím výkonom bude výrazne prevyšovať obyčajné weby. Budete mať neobmedzený prenos dát, počet stránok, hosting zadarmo, môžete pripojiť Google Analytics či Facebook Messenger, vyberať z miliónov fotiek zadarmo atď. Začnite teraz, je to hračka!