Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvod

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež ako „Podmienky") upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom webovej aplikácie Splandy a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Používaním webovej aplikácie Splandy súhlasíte s týmito Podmienkami v plnom rozsahu. Ak používate webovú aplikáciu Splandy v rámci organizácie alebo v jej mene, súhlasíte s týmito Podmienkami menom tejto organizácie a vyhlasujete, že tak môžete robiť. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami alebo s akoukoľvek ich súčasťou, webovú aplikáciu Splandy nepoužívajte.

Poskytovateľom (ďalej aj „nami“ alebo „my“ a všetky ďalšie gramatické tvary tohto zámená) je spoločnosť Splandy s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 09266232, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod sp. zn. C 118148.

Poskytovanou službou je webová aplikácia (alebo jej časti) s názvom Splandy, ktorá slúži pre vytvorenie a správu webových stránok (ďalej len ako „Služba“ alebo „Služba Splandy“).

Užívateľom (ďalej tiež „vami“ alebo „vy“ a všetky ďalšie gramatické tvary tohto zámená) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito Podmienkami užíva Službu Splandy.

Zmluvou o poskytovaní Služby (ďalej len „Zmluvou“) je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby Užívateľovi vrátane poskytnutia licencie na používanie Služby. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky.

2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre používanie Služby je vykonanie registrácie vyplnením a odoslaním registračného formulára na webe www.splandy.sk. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné, úplné a vždy aktuálne informácie.

Ak registráciu vykonávate za Užívateľa, vyhlasujete, že máte od Užívateľa splnomocnenie a poverenie takto činiť. V opačnom prípade zodpovedáte za ujmu, ktorá Poskytovateľovi neoprávnenou registráciou vznikne.

Zmluva je uzavretá v okamihu, keď Poskytovateľ akceptuje registráciu Užívateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade sporu ohľadom vlastníckeho vzťahu k užívateľskému účtu Užívateľa si vyhradzujeme právo stanoviť vlastnícky vzťah k užívateľskému účtu Užívateľa na základe nášho rozhodnutia.

3. Práva a povinnosti

3.1. Prehlasujete a zaručujete, že:

 • 3.1.1. ste svojprávny a plne spôsobilý k uzavretiu zmluvy a používaniu Služby Splandy;
 • 3.1.2. všetky vami poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné, presné a správne;
 • 3.1.3. máte a budete mať všetky práva a povolenia potrebné na používanie, zdieľanie, zobrazovanie vášho používateľského obsahu prostredníctvom Služby Splandy;
 • 3.1.4. budete používať Službu Splandy iba na účel, na ktorý je určená.

3.2. Súhlasíte s tým a zaväzujete sa, že nebudete:

 • 3.2.1. robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Službu Splandy;
 • 3.2.2. nahrávať, vkladať, publikovať alebo inak sprístupňovať v rámci Služby Splandy škodlivý, nezákonný, hanlivý alebo obscénny obsah;
 • 3.2.3. nahrávať alebo v rámci Služby Splandy šíriť vírusy, červy, trójske kone, spyware, malware alebo akýkoľvek podobný kód, súbor alebo program;
 • 3.2.4. využívať Službu Splandy v súvislosti s akoukoľvek formou nevyžiadaných oznámení, podvodov a podobného konania;
 • 3.2.5. v rámci Služby Splandy umiestňovať informácie, ktoré poškodzujú dobré meno alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa;
 • 3.2.6. neprimerane zaťažovať, narušovať či obmedzovať fungovanie Služby Splandy alebo serverov, na ktorých je Služba Splandy prevádzkovaná;
 • 3.2.7. využívať Službu Splandy na protiptávne či neetické konanie či využívať Službu Splandy na činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že:

 • 3.3.1. bude za dohodnutú cenu poskytovať Užívateľovi Službu za podmienok v rozsahu dohodnutých Zmluvou a týmito Podmienkami;
 • 3.3.2. umožní Užívateľovi zoznámiť sa s platným znením Podmienok a cenou Služby;
 • 3.3.3. bude Používateľa informovať o podstatných zmenách Zmluvy, Podmienok a ceny Služby;
 • 3.3.4. odstráni vzniknuté poruchy v poskytovaní Služby, ktoré sú na strane Poskytovateľa.

4. Poplatky

4.1. Poplatky za Službu

Vytvorenie webu je zdarma. Spoplatnená sú tzv. rozšírenie, ktorá môžete kedykoľvek objednať a rušiť v administrácii svojho webu. Výška poplatkov sú uvedené na stránke www.splandy.sk/cennik a v administrácii webu v sekcii Rozšírenie, kde možno platená rozšírenie objednať. Dohodnutý poplatok zostáva v platnosti, kým nie je Služba zrušená alebo ukončená v súlade s touto zmluvou. Úhrada dohodnutých poplatkov vopred je podmienkou pre používanie Služby. Pokiaľ nie je poplatok uhradený včas, vyhradzujeme si právo k užívateľskému účtu a / alebo Službe pozastaviť prístup alebo ich zrušiť úplne.

4.2. Zmeny poplatkov

Poplatky môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak zmena ovplyvní vaše predplatné, o zmenách vás budeme informovať vopred. Ak so zmenami poplatkov nebudete súhlasiť, máte právo túto zmenu odmietnuť zrušením príslušnej Služby pred ďalším dátumom platby.

4.3. Spôsob platby

Všetky platby predpokladané týmito Podmienkami budú realizované platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe.

4.4. Automatické obnovenie predplatného

Aby sme zaistili kontinuitu poskytovanej Služby, bude vám Služba Splandy na konci predplateného obdobia automaticky predlžovať na obdobie rovnako dlhé, ako bolo pôvodné predplatené obdobie. Tz. ak napríklad používate mesačné predplatné, každé obdobie obnovenia bude trvať jeden (1) mesiac. Automaticky vám naúčtujeme príslušnú sumu na vrub prednastavené platobné karty a súhlasom s touto zmluvou nás k tomu splnomocňujete. Ak nebudeme schopní inkasovať vami splatné poplatky, budeme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť váš účet a / alebo poskytovanú Službu, a to bez ďalšieho upozornenia. Všetky dáta obsiahnuté v tomto účte môžu tiež podliehať zrušeniu.

4.5. Storno platby („chargeback“)

Ak zistíme storno alebo iné zamietnutie splatných poplatkov, môžeme váš účet a / alebo poskytovanú Službu zrušiť, a to bez ďalšieho upozornenia. Všetky dáta obsiahnuté v tomto účte môžu tiež podliehať zrušeniu. Ak máte nejaké otázky či pochybnosti týkajúce sa platby, odporúčame, aby ste sa najskôr obrátili na nás. Vyhradzujeme si právo spochybniť akékoľvek storno platby.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Odstúpenie zo strany Užívateľa

Zrušiť využívanie Služby Splandy môžete kedykoľvek prostredníctvom webovej aplikácie Splandy. Beriete na vedomie, že určité časti Služby majú rôzne poplatky a zrušenie jednej časti Služby nemusí viesť k zrušeniu Služby celkovo.

5.2. Odstúpenie zo strany Poskytovateľa

V prípade, že porušíte akúkoľvek povinnosť ustanovenú Zmluvou alebo ste v omeškaní s akoukoľvek platbou za Službu Splandy, máme právo pozastaviť či zrušiť váš účet a/alebo poskytovanú Službu, a to bez ďalšieho upozornenia. V tomto prípade vám nevzniká nárok na vrátenie celého ani časti už zaplateného poplatku za využívanie Služby.

5.3. Strata obsahu a spôsobilosti

V prípade zrušenia užívateľského účtu a/alebo Služby Splandy môže dôjsť k strate určitého obsahu a dát. Poskytovateľ nebude za takú stratu žiadnym spôsobom odpovedať. Ďalej upozorňujeme, že za opätovnú aktiváciu používateľského účtu alebo Služby Splandy môžeme účtovať poplatok stanovený Poskytovateľom podľa vlastného uváženia.

6. Služby tretích strán

Služba Splandy vám umožňuje využívať a zabezpečovať doplnkové služby dostupné prostredníctvom webovej aplikácie (ďalej len "služby tretích strán").

Služby tretích strán si môžete objednať zvlášť vo webovej aplikácii Splandy a ich poskytovanie sa riadi zmluvnými podmienkami dohodnutými nad rámec týchto Podmienok.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ vystupuje iba ako sprostredkovateľ medzi vami a službami tretích strán a nenesie za nich žiadnu zodpovednosť.

Za služby tretích strán môžu byť námi alebo poskytovateľom týchto služieb účtované ďalšie poplatky. Nákupné podmienky pre ďalšie služby môžu byť zobrazené v internetovej aplikácii Splandy a počas procesu nákupu. Ak nie je uvedené inak, neponúkame vrátenie peňazí za nákupy služieb tretích strán.

7. Licencia a duševné vlastníctvo

Všetky autorské diela, materiály, kód, rozhranie, dáta a ďalší obsah Služby Splandy, ktorý je predmetom práv duševného vlastníctva, a všetky z nich odvodené položky sú a zostávajú za všetkých okolností výhradným majetkom Poskytovateľa.

V prípade úplného plnenia Podmienok a včasnej úhrady príslušných poplatkov vám poskytujeme nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu k Službe Splandy na účely vytvorenia a správy webovej stránky. Služba Splandy je dostupná výhradne zo servera, ktorý je určený Poskytovateľom. Licencia je časovo obmedzená po dobou trvania zmluvy.

8. Osobné údaje

Služba Splandy vyžaduje zber a používanie určitých osobných údajov. Používaním Služby potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a porozumeli im. Zásady ochrany osobných údajov nie sú súčasťou Zmluvy a môžu byť občas upravované.

Pri používaní webových stránok vytvorených pomocou Služby Splandy ste výhradne zodpovední za dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, bezpečnosti a súkromia, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na oznámenie a súhlas. Ak to vyžaduje zákon, musíte návštevníkom webových stránok poskytnúť a sprístupniť vaše zásady ochrany osobných údajov a/alebo informácie o použití cookies.

9. Práva z chybného plnenia, reklamácie

Zodpovedáme za to, že poskytovaná Služba je bez chýb a s dohodnutými vlastnosťami. Ak tomu tak nie je, môžete požadovať bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to možné, môžete od Zmluvy odstúpiť.

O vade nás informujte prostredníctvom kontaktného formulára v administrácii v sekcii Podpora alebo na e-maile help@splandy.com. Vada bude odborne posúdená a následne vás budeme ohľadom priebehu a následného vybavenia reklamácie informovať e-mailom. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak.

V prípade reklamácie ste povinní poskytovať súčinnosť.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo ujmu, ktorá je dôsledkom použitia alebo nemožnosti použitia Služby Splandy.

Beriete na vedomie, že môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu alebo nedostupnosti Služby, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadny obsah Užívateľa a protiprávne úkony Užívateľa v súvislosti so Službou Splandy.

11. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, máte právo podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

12. Všeobecné dojednania

Ak bude niektoré ustanovenie Podmienok označené nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, nahradí ho ustanovenie, ktoré bude reflektovať náš zámer čo najbližšie. Zvyšné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu.

Podmienky môžeme čas od času zmeniť a na našom webe zverejniť novšiu verziu. V prípade významnej zmeny vás včas upozorníme oznámením, napríklad zaslaním e-mailu. V oznámení bude uvedené primerané obdobie, po uplynutí ktorého nové Podmienky nadobudnú platnosť. Pokračovaním v používaní Služby aj potom, čo nadobudnú platnosť akékoľvek zmeny, súhlasíte s tým, že budete viazaní zmenou Podmienok a Zmluvy. Ak so zmenami nebudete súhlasiť, musíte prestať Službu Splandy používať a zrušiť ju.

Užívateľ určí počas registrácie alebo v nastavení účtu vo webovej aplikácii svoj kontaktný e-mail. Súhlasíte s tým, že kontaktný e-mail bude vždy aktuálny. V prípade neoznámenia zmeny e-mailu sa má za to, že všetko bolo doručené riadne, ak to bolo doručené na naposledy evidovaný e-mail.

Zmluva sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi ČR a všetky spory medzi zmluvnými stranami patria do výlučnej právomoci súdov a orgánov v ČR.

Jednoducho. Dokonalý. Web.

Žiadne prechádzanie a porovnávanie balíčkov cenových plánov. Žiadne predplatné na roky dopredu. Na Splandy si vytvoríte funkciami nabitý web úplne zadarmo! Potrebujete predávať online? Pre Vás je k dispozícii rozšírenie E-shop, ktoré si môžete bezplatne vyskúšať a v administrácii kedykoľvek aktivovať.

„Profesionálny webový editor s množstvom funkcií!“
Dan

„Prvý web builder, ktorý to robí správne, tak ako sa to má robiť: mobile first, štruktúrovaný kód atď. Úžasný nápad! Držím palce!“
Yurii

„Skvelý nástroj pre tvorbu webu. Rýchla a priateľská komunikácia. Profesionálny prístup. Odporúčam.“
Jaroslav