Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvod

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež ako „Podmienky") upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom webovej aplikácie Splandy a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Používaním webovej aplikácie Splandy súhlasíte s týmito Podmienkami v plnom rozsahu. Ak používate webovú aplikáciu Splandy v rámci organizácie alebo v jej mene, súhlasíte s týmito Podmienkami menom tejto organizácie a vyhlasujete, že tak môžete robiť. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami alebo s akoukoľvek ich súčasťou, webovú aplikáciu Splandy nepoužívajte.

Poskytovateľom (ďalej aj „nami“ alebo „my“ a všetky ďalšie gramatické tvary tohto zámená) je spoločnosť Splandy s.r.o., so sídlom Bělohorská 4441/147b, Židenice, 636 00 Brno, Česká republika, IČO 09266232, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod sp. zn. C 118148.

Poskytovanou službou je webová aplikácia (alebo jej časti) s názvom Splandy, ktorá slúži pre vytvorenie a správu webových stránok (ďalej len ako „Služba“ alebo „Služba Splandy“).

Užívateľom (ďalej tiež „vami“ alebo „vy“ a všetky ďalšie gramatické tvary tohto zámená) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito Podmienkami užíva Službu Splandy.

Zmluvou o poskytovaní Služby (ďalej len „Zmluvou“) je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby Užívateľovi vrátane poskytnutia licencie na používanie Služby. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky.

2. Registrácia a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre používanie Služby je vykonanie registrácie vyplnením a odoslaním registračného formulára na webe www.splandy.sk. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete presné, úplné a vždy aktuálne informácie.

Ak registráciu vykonávate za Užívateľa, vyhlasujete, že máte od Užívateľa splnomocnenie a poverenie takto činiť. V opačnom prípade zodpovedáte za ujmu, ktorá Poskytovateľovi neoprávnenou registráciou vznikne.

Zmluva je uzavretá v okamihu, keď Poskytovateľ akceptuje registráciu Užívateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade sporu ohľadom vlastníckeho vzťahu k užívateľskému účtu Užívateľa si vyhradzujeme právo stanoviť vlastnícky vzťah k užívateľskému účtu Užívateľa na základe nášho rozhodnutia.

3. Práva a povinnosti

3.1. Prehlasujete a zaručujete, že:

 • 3.1.1. ste svojprávny a plne spôsobilý k uzavretiu zmluvy a používaniu Služby Splandy;
 • 3.1.2. všetky vami poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné, presné a správne;
 • 3.1.3. máte a budete mať všetky práva a povolenia potrebné na používanie, zdieľanie, zobrazovanie vášho používateľského obsahu prostredníctvom Služby Splandy;
 • 3.1.4. Vaše používanie Služby Splandy je v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.2. Súhlasíte s tým a zaväzujete sa, že nebudete:

 • 3.2.1. robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Službu Splandy;
 • 3.2.2. nahrávať, vkladať, publikovať alebo inak sprístupňovať v rámci Služby Splandy škodlivý, nezákonný, hanlivý alebo obscénny obsah;
 • 3.2.3. nahrávať alebo v rámci Služby Splandy šíriť vírusy, červy, trójske kone, spyware, malware alebo akýkoľvek podobný počítačový kód, súbor alebo program;
 • 3.2.4. využívať Službu Splandy v súvislosti s akoukoľvek formou nevyžiadaných oznámení (spamu), podvodov a podobného konania;
 • 3.2.5. v rámci Služby Splandy umiestňovať informácie, ktoré poškodzujú dobré meno alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa;
 • 3.2.6. neprimerane zaťažovať, narušovať či obmedzovať fungovanie Služby Splandy alebo serverov, na ktorých je Služba Splandy prevádzkovaná.

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že:

 • 3.3.1. bude za dohodnutú cenu poskytovať Užívateľovi Službu za podmienok v rozsahu dohodnutých Zmluvou a týmito Podmienkami;
 • 3.3.2. umožní Užívateľovi zoznámiť sa s platným znením Podmienok a Cenníkom;
 • 3.3.3. bude Používateľa informovať o podstatných zmenách Zmluvy, Podmienok a Cenníka;
 • 3.3.4. odstráni vzniknuté poruchy v poskytovaní Služby, ktoré sú na strane Poskytovateľa.

4. Poplatky

Vytvorenie webu je zdarma. Spoplatnené sú prémiové rozšírenia, ktoré môžete kedykoľvek objednať a rušiť v administrácii svojho webu. Výšky poplatkov sú uvedené na stránke Cenník. Poplatok za rozšírenie je hradený mesačne a zostáva v platnosti, kým nie je rozšírenie zrušené. Všetky platby predpokladané týmito Podmienkami budú realizované platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe. Úhrada dohodnutých poplatkov vopred je podmienkou pre používanie Služby. Pokiaľ nie je poplatok uhradený včas, vyhradzujeme si právo k užívateľskému účtu a/alebo Službe pozastaviť prístup alebo ich zrušiť úplne.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Odstúpenie zo strany Užívateľa

Zrušiť využívanie Služby Splandy môžete kedykoľvek prostredníctvom webovej aplikácie Splandy.

Beriete na vedomie, že určité časti Služby majú rôzne poplatky a zrušenie jednej časti Služby nemusí viesť k zrušeniu Služby celkovo.

5.2. Odstúpenie zo strany Poskytovateľa

V prípade, že porušíte akúkoľvek povinnosť ustanovenú zmluvou alebo ste v omeškaní s akoukoľvek platbou za Službu Splandy, máme právo obmedziť vám užívanie užívateľského účtu a Služby Splandy a/alebo od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od Zmluvy vám nevzniká nárok na vrátenie celého ani časti už zaplateného poplatku za využívanie Služby.

5.3. Strata obsahu a spôsobilosti

V prípade zrušenia užívateľského účtu a/alebo Služby Splandy môže dôjsť k strate určitého obsahu a dát. Poskytovateľ nebude za takú stratu žiadnym spôsobom odpovedať. Ďalej upozorňujeme, že za opätovnú aktiváciu používateľského účtu alebo Služby Splandy môžeme účtovať poplatok stanovený Poskytovateľom podľa vlastného uváženia.

6. Služby tretích strán

Služba Splandy vám umožňuje využívať a zabezpečovať doplnkové služby dostupné prostredníctvom webovej aplikácie (ďalej len "služby tretích strán").

Služby tretích strán si môžete objednať zvlášť vo webovej aplikácii Splandy a ich poskytovanie sa riadi zmluvnými podmienkami dohodnutými nad rámec týchto Podmienok.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ vystupuje iba ako sprostredkovateľ medzi vami a službami tretích strán a nenesie za nich žiadnu zodpovednosť.

Za služby tretích strán môžu byť námi alebo poskytovateľom týchto služieb účtované ďalšie poplatky. Nákupné podmienky pre ďalšie služby môžu byť zobrazené v internetovej aplikácii Splandy a počas procesu nákupu. Ak nie je uvedené inak, neponúkame vrátenie peňazí za nákupy služieb tretích strán.

7. Licencia a duševné vlastníctvo

Všetky autorské diela, materiály, kód, rozhranie, dáta a ďalší obsah Služby Splandy, ktorý je predmetom práv duševného vlastníctva, a všetky z nich odvodené položky sú a zostávajú za všetkých okolností výhradným majetkom Poskytovateľa.

V prípade úplného plnenia Podmienok a včasnej úhrady príslušných poplatkov vám poskytujeme nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu k Službe Splandy na účely vytvorenia a správy webovej stránky. Služba Splandy je dostupná výhradne zo servera, ktorý je určený Poskytovateľom. Licencia je časovo obmedzená po dobou trvania zmluvy.

8. Osobné údaje

Služba Splandy vyžaduje zber a používanie určitých osobných údajov. Používaním Služby potvrdzujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a porozumeli im. Zásady ochrany osobných údajov nie sú súčasťou Zmluvy a môžu byť občas upravované.

Pri používaní webových stránok vytvorených pomocou Služby Splandy ste výhradne zodpovední za dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, bezpečnosti a súkromia, vrátane akýchkoľvek požiadaviek na oznámenie a súhlas. Ak to vyžaduje zákon, musíte návštevníkom webových stránok poskytnúť a sprístupniť vaše zásady ochrany osobných údajov a/alebo informácie o použití cookies.

9. Práva z chybného plnenia, reklamácie

Zodpovedáme za to, že poskytovaná Služba je bez chýb a s dohodnutými vlastnosťami. Ak tomu tak nie je, môžete požadovať bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to možné, môžete od Zmluvy odstúpiť.

O vade nás informujte prostredníctvom kontaktného formulára v administrácii v sekcii Podpora alebo na e-maile help@splandy.com. Vada bude odborne posúdená a následne vás budeme ohľadom priebehu a následného vybavenia reklamácie informovať e-mailom. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak.

V prípade reklamácie ste povinní poskytovať súčinnosť.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu alebo ujmu, ktorá je dôsledkom použitia alebo nemožnosti použitia Služby Splandy.

Beriete na vedomie, že môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu alebo nedostupnosti Služby, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadny obsah Užívateľa a protiprávne úkony Užívateľa v súvislosti so Službou Splandy.

11. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, máte právo podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

12. Všeobecné dojednania

Ak bude niektoré ustanovenie Podmienok označené nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, nahradí ho ustanovenie, ktoré bude reflektovať náš zámer čo najbližšie. Zvyšné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu.

Podmienky môžeme čas od času zmeniť a na našom webe zverejniť novšiu verziu. V prípade významnej zmeny vás včas upozorníme oznámením, napríklad zaslaním e-mailu. V oznámení bude uvedené primerané obdobie, po uplynutí ktorého nové Podmienky nadobudnú platnosť. Pokračovaním v používaní Služby aj potom, čo nadobudnú platnosť akékoľvek zmeny, súhlasíte s tým, že budete viazaní zmenou Podmienok a Zmluvy. Ak so zmenami nebudete súhlasiť, musíte prestať Službu Splandy používať a zrušiť ju.

Užívateľ určí počas registrácie alebo v nastavení účtu vo webovej aplikácii svoj kontaktný e-mail. Súhlasíte s tým, že kontaktný e-mail bude vždy aktuálny. V prípade neoznámenia zmeny e-mailu sa má za to, že všetko bolo doručené riadne, ak to bolo doručené na naposledy evidovaný e-mail.

Zmluva sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi ČR a všetky spory medzi zmluvnými stranami patria do výlučnej právomoci súdov a orgánov v ČR.

Posledné úpravy: 26. augusta 2020

Jednoducho. Dokonalý. Web.

Vytvorte si špičkový web zadarmo behom chvíľky. Na mobile, tablete alebo počítači. Váš web bude postavený na najmodernejších technológiách ako AMP od Googlu a svojím výkonom bude výrazne prevyšovať obyčajné weby. Budete mať neobmedzený prenos dát, počet stránok, hosting zadarmo, môžete pripojiť Google Analytics či Facebook Messenger, vyberať z miliónov fotiek zadarmo atď. Začnite teraz, je to hračka!